II. ULUSLARARASIOSMANLI ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

Atıf ve Kaynakça Kullanım Kuralları

OSARK Atıf ve Kaynakça Kullanım Kuralları Word dosyası formatında indirmek için tıklayınız

KİTAP

Eser adının ilk geçtiği yerde: yazar(lar)ın adı ve soyadı, eserin tam ismi, (varsa) tercüme edenin, hazırlayanın veya editörün adı ve soyadı, basım yeri, yayınevi, basım yılı, sayfa numarası.

İkinci geçtiği yerde: yazarın soyadı kısaltılmış eser adı, sayfa numarası; aynı soyadlı birden fazla yazarın eseri kullanılıyorsa her biri için ön ismin kısaltmaları ve soyadı, sayfa numarası.

Tek Yazarlı

1. Fuat Aydın, Şehristani ve Birûni İzinde Dinler Tarihi Yazıları, (Ankara: Eskiyeni Yayınları, 2012), s. 15.

2. Aydın, Şehristani ve Birûni İzinde, s. 28.

Kaynakça

Aydın, Fuat. Şehristani ve Birûni İzinde Dinler Tarihi Yazıları. Ankara: Eskiyeni Yayınları, 2012.

İki Yazarlı

1. Bayram Ali Kaya ve Sezai Küçük, Defter-i Dervişan: Yenikapı Mevlevihanesi Günlükleri, (İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, 2011), s. 23.

2. Kaya ve Küçük, Defter-i Dervişan, s. 9.

Kaynakça

Kaya, Bayram Ali ve Küçük, Sezai. Defter-i Dervişan: Yenikapı Mevlevihanesi Günlükleri. İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, 2011.

Üç ve Daha Fazla Yazarlı

Üç ve daha çok yazar için, kaynakçada bütün yazarları belirtiniz. Dipnotta sadece ilk yazara atıf yaparak sonrakiler için v.dğr. (ve diğerleri) kısaltmasını kullanınız. 

1. Burak Doğu v.dğr., Siyasetin Yeni Hali: Vaka-i Sosyal Medya - Seçimden Seçime, Gezi Direnişi'nden Hükümet Cemaat Çatışmasına, (İstanbul: Kalkedon Yayınları, 2014), s. 45.

2. Doğu v.dğr., Siyasetin Yeni Hali: Vaka-i Sosyal Medya, s. 73.

Kaynakça

Doğu, Burak., Aydemir, Telli Aslı., Özçetin, Burak., İslamoğlu, Gözde., Bayraktutan, Günseli., Binark, Mutlu., Çomu, Tuğrul. Siyasetin Yeni Hali: Vaka-i Sosyal Medya Seçimden Seçime, Gezi Direnişi’nden Hükümet Cemaat Çatışmasına.  İstanbul: Kalkedon Yayınları, 2014.

Kitap Bölümü

1. Arif Bilgin, “Food and Beverage Culture in Ottoman Istanbul,” Capital of Culture Istanbul, haz.: Fehameddin Başar, (İstanbul: Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, 2010), s. 467.

2. Bilgin, “Food And Beverage Culture,” s. 479.

Kaynakça 

Bilgin, Arif. “Food and Beverage Culture in Ottoman Istanbul.” Capital of Culture Istanbul. Hazırlayan: Fehameddin Başar. İstanbul: Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, 2010, s. 462-471.

Yazarla Birlikte Editör, Çevirmen veya Derleyen

1. Victor Ostapchuk, “XVI. ve XVII. Yüzyıl Kazak Deniz Akınları Karşısında Osmanlı Karadeniz’i,” çev.: Sedat İşçi, Başlangıçtan XVII. Yüzyılın Sonuna Kadar Türk Denizcilik Tarihi, I, haz.: İdris Bostan ve Salih Özbaran, (İstanbul: Boyut Yayıncılık, 2009), s. 241-253.

2. Ostapchuk, “Kazak Deniz Akınları Karşısında Osmanlı,” s. 249.

Kaynakça 

Ostapchuk, V. “XVI. ve XVII. Yüzyıl Kazak Deniz Akınları Karşısında Osmanlı Karadeniz’i.” Çeviren: Sedat İşçi, Başlangıçtan XVII. Yüzyılın Sonuna Kadar Türk Denizcilik Tarihi, 1. Hazırlayan: İdris Bostan ve Salih Özbaran. İstanbul: Boyut Yayıncılık, 2009,  s. 241-253.

MAKALE

Basılı Dergilerde Yer Alan Makaleler 

Makalenin ilk geçtiği yerde: yazar(lar)ın adı ve soyadı, makalenin tam adı, derginin adı, (varsa) cilt numarası (romen rakamı ile), (varsa) sayı numarası, basım yılı, sayfa numarası. 

İkinci geçtiği yerde: yazar(lar)ın soyadı, makalenin kısaltılmış adı, sayfa numarası.

1. Nil Sarı ve Mükerrem Bedizel Zülfikar, "Tıp Yazmalarında Balıkla Tedavi," Tarih ve Medeniyet, 22 (1995), s. 59.

2. Sarı ve Zülfikar, "Tıp Yazmalarında Balıkla Tedavi," s. 59.

Kaynakça

Sarı, Nil ve Zülfikar, Mükerrem Bedizel. "Tıp Yazmalarında Balıkla Tedavi." Tarih ve Medeniyet, 22 (1995): 57-60.

E-Dergilerde Yer Alan Makaleler

Dergide DOI numarası varsa kullanınız. DOI bulunmuyor ise URL adresine yer veriniz. Atıflarda erişim tarihini belirtiniz.

1. Stephen Vaisey, "Motivation and Justification: A Dual‐Process Model of Culture in Action,” American Journal of Sociology, 114 (2009), s. 1680, erişim 02 Ocak 2010, DOI: 1086/597179.

2. Stephen Vaisey, "Motivation and Justification," s. 1683..

Kaynakça

Vaisey, Stephen. "Motivation and Justification: A Dual‐Process Model of Culture in Action.” American Journal of Sociology, 114 (2009): 1675-1715. Erişim 02 Ocak 2010, DOI: 1086/597179.

Gazete veya Popüler Dergilerde Yer Alan Makaleler

Yazarlı

Beşir Fuad, “Edib-i Müneccim Müşerrih Olmuş,” Tercüman-ı Hakikat, 4  Cemaziyelevvel 1304, s. 2.

Yazarsız

“Expected Coup D'etat at Constantinople,” The Standard, 21 Mayıs 1877, s. 5. 

DOKTORA/YÜSEK LİSANS TEZİ

1. Miraç Tosun, “XVIII. Yüzyıl Trabzon'unda Cemaatlerarası İlişkiler” (Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013, s. 122.

2. Tosun, “Trabzon'unda Cemaatlerarası İlişkiler,” s. 60. 

1. Murat Özkan, “87/5 Numaralı Rusya Ahkam Defterinin Transkripsiyon ve İncelemesi (s. 1-95)” (Yüksek Lisans Tezi), Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012, s. 122.

2. Özkan, “87/5 Numaralı Rusya Ahkam Defteri,” s. 27. 

Kaynakça

Tosun, Miraç. “XVIII. Yüzyıl Trabzon'unda Cemaatlerarası İlişkiler.” Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.

Özkan, M. “87/5 Numaralı Rusya Ahkam Defterinin Transkripsiyon ve İncelemesi (s. 1-95).” Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.

ANSİKLOPEDİ MADDESİ

1. Ömer Faruk Akün, “Âlî Mustafa Efendi,” Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), 1989, II, s. 416.

2. Akün, “Âlî Mustafa Efendi,”  s. 417.

ARŞİV BELGELERİ

1. Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), İrade Dâhiliye (İ.DH), 122/6233.

2. BOA, İ.DH., 122/6233.

1. The National Archives (NA), Foreign Office (FO), 424/50, no. 334, Mr. Jocelyn to the Earl of Derby.

2. NA, FO., 424/50, no. 334, Mr. Jocelyn to the Earl of Derby.

YAZMA ESERLER

1. Sırrı Efendi, Risaletü't-Tarih-i Nadir Şah, İstanbul, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Revan Kitaplığı, nr. 1427, v. 7a-12b.

2. Sırrı Efendi, Risaletü't-Tarih-i Nadir Şah, v. 7a-12b.

1. Yusuf b. Sadullah b. Bektut Feyzi, Muhtasar fi İlm ve'l-Nücum ve'l-Filaha, İstanbul, Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya, nr. 270/2, v. 81b.

2. Yusuf b. Sadullah b. Bektut Feyzi, Muhtasar fi İlm ve'l-Nücum ve'l-Filahav. 81b.

Kaynakça

Sırrı Efendi. Risaletü't-Tarih-i Nadir Şah. Yazma Eser. Istanbul, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Revan, nr. 1427, v. 1a-126b.

Sadullah b. Bektut Feyzi. Muhtasar fi İlm ve'l-Nücum ve'l-Filaha. Yazma Eser. İstanbul, Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya, nr. 270/2, v. 65b-98b.

ONLINE KAYNAKLAR

Burhan Çağlar, “Osmanlı’da Cadılar, Vampirler ve Büyücüler,” Güncelleme Tarihi 20 Ekim 2012, Erişim 20 Mart 2015  http://tarihvemedeniyet.org/2012/10/osmanlida-cadilar-vampirler-ve-buyuculer/