ULUSLARARASIOSMANLI ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

MENÜ

Kongre Çağrısı

Değerli Meslektaşlarımız

Sakarya Üniversitesi Osmanlı Araştırmaları Kongresi Yürütme Kurulu tarafından periyodik olarak yapılması planlanan Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi’nin birincisi 14-17 Ekim 2015 tarihlerinde Sakarya’da yapılacaktır. Kongreyle ilgili bilgiler aşağıda dikkatlerinize sunulmuştur. Kongre’ye ilişkin bilgi ve gelişmeleri web sayfamızdan (http://osark2015.osmanliarastirmalari.org) da takip edebilirsiniz.

Kongrenin Önemi

Osmanlı İmparatorluğu kapsadığı coğrafi alan, içinde barındırdığı etnik ve dini yapının çeşitliliği, inşa ettiği medeniyet ve var olma süresi bakımından insanlık tarihi içinde görmezden gelinemez devletlerden biridir. Bu dönemi değişik açılardan ele alan pek çok araştırma ve etkinlik gerçekleştirilmiş olsa da bunların yeterli olmadığı ve çok daha fazlasının yapılması gerektiği açıktır. Ayrıca imparatorluğun yıkılmasından yüzyıllık bir süre geçmesine ve hâkim olduğu topraklar üzerinde otuza yakın ulus devlet kurulmuş olmasına rağmen; bu coğrafyadaki siyasi gerilimler, kimlik çatışmaları, mezhep kavgaları bütün sıcaklığıyla devam etmektedir. Bu da kaçınılmaz bir biçimde, içinde barındırdığı farklı etnik ve dinsel yapılara rağmen, Osmanlı İmparatorluğu’nun altı yüzyıllık bir barış ortamını nasıl sağladığını bir kez daha gözden geçirmeyi zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla güncel olguları anlamak için de Osmanlı tecrübesine sık sık bakmak gerekmektedir.

Kongrenin Amacı

Bu kongrenin amacı Osmanlı araştırmacılarını bir araya getirerek konuyla ilgili çalışmalara yön verecek bir platform oluşturmak, söz konusu çalışmaların geleceğine yönelik bir perspektif sunmak ve bir yol haritasının oluşmasına katkıda bulunmaktır. Modern Osmanlı araştırmaları, batı merkezli bir tarih anlayışıyla başlamıştır ve bir dereceye kadar da bu özelliğini sürdürmektedir. Bu yaklaşım tarzı, onun nev-i şahsına münhasır yapısının ortaya çıkmasına mani olduğu gibi, Osmanlı coğrafyasında yaşayan toplumların birbirleriyle sağlıklı ilişki kurmalarını da engellemiştir. Bu kongrede, oryantalizmin Osmanlı çalışmalarına katkısı görmezden gelinmeden, söz konusu toplumların aralarındaki tarihsel birlikteliklerin farkına varmalarını sağlayacak bir bakış açısı oluşturulmaya çalışılacaktır. Kongrenin, bu amaçlara uygun zemin hazırlamak maksadıyla birkaç kez Türkiye’de yapıldıktan sonra Osmanlı coğrafyasında yer alan farklı ülkelerde düzenlenmesi hedeflenmektedir.

 

Konu Başlıkları

1. Din ve Toplum

Dinin, siyasetin yapılanması/uygulanması üzerindeki etkisi

Müslim-gayrimüslim ilişkileri

Devlet ve toplum

Müslim/gayrimüslimlerin dini hayatları

İhtidalar-irtidatlar

Muhalif hareketler

Vakıflar ve toplumsal yapıdaki yeri

2. Siyaset ve Hukuk

Yönetim

İdari ve bürokratik yapı

Hukuk düşüncesi ve uygulamaları

Klasik-modern dönemdeki hukuki ve siyasi değişimler

3. Ekonomi

Üretim-tüketim ilişkileri

Mali-finansal yapı

Ticari yapının işleyişi

Uluslararası ticaret

Madencilik

4. Ordu ve Savaş

Ordu teşkilatı

Sefer organizasyonu

Savaş sanayi

Savaş-ekonomi ilişkisi

Osmanlı donanması

5. Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi

Dış politika

Ahitnameler ve antlaşmalar

Elçilikler

Güvenlik ve istihbarat

6. Kültür ve Sanat

Mimari

Müzik

Spor

Edebiyat

Folklor

Geleneksel ve modern sanatlar

7. Bilim, Teknoloji ve Düşünce

Felsefe, kelam ve tasavvuf düşüncesi

Fen bilimleri

Tıp bilimleri

Teknoloji üretimi (endüstriyel, askeri vs.)

Kültürel/entelektüel etkileşimler

8. Eğitim

Klasik-modern eğitim kurum ve organizasyonları

Teknik eğitim

Klasik ve modern dönemde hoca-öğrenci haraketliliği

Eğitim düzenlemeleri

9. Sağlık

Sağlık algısı

Sağlık teşkilatı

Sağlık politikaları

Halk tıbbı

Hastalıklar

 

Katılım Şartları

Kongrenin dili Türkçe ve İngilizcedir.

Kongre müracaatları bireysel veya panel olarak kabul edilecektir. Panel önerileri üç veya dört bildiriden oluşmalıdır. Panel müracaatlarında her bir bildirinin özeti ayrı ayrı hazırlanmalı, panel başkanı tarafından panel başlığı ile birlikte ve sunum sırasına göre sisteme yüklenmelidir.  Panel veya bildiri özetlerinin son gönderilme tarihi 30 Ocak 2015'tir.

Özet, bildiri başlığını, çalışmanın amaç ve kapsamını, yöntemini, temel kaynaklarını, alana yönelik özgün katkısını içermeli ve 400-500 kelime arasında olmalıdır.

Panel ve bireysel sunumların her biri için 20 dakika, müzakere için ise 10 dakika süre verilecektir.

Kongre katılım ücreti, 250 TL ya da 100 Euro (öğrenciler için 150 TL ya da 60 Euro) olarak belirlenmiştir. Katılım ücretine ulaşım ve konaklama dahil değildir.

Kongrede sunulan bildiriler editöryal kontrolden sonra tematik olarak sınıflandırılıp edit kitap olarak basılacaktır.

Kongre programı ilanından önce tam metinlerin gönderilmesi gerekmektedir. Tam metni teslim edilmeyen bildiriler programda yer almayacaktır. Kabul edilen bildirilerin tam metin olarak gönderilmesi için son tarih 15 Eylül 2015’tir.