II. ULUSLARARASIOSMANLI ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

Kongre Çağrısı

 

Değerli Meslektaşlarımız,

İlki 14-17 Ekim 2015 tarihinde Sakarya'da düzenlenen Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi'nin (OSARK) ikincisi 17-20 Ekim 2018 tarihinde Arnavutluk'un Tiran şehrinde tertip edilecektir. Kongrenin, bilim adamlarını bir araya getirmek suretiyle Osmanlı araştırmalarına yön verecek, yeni perspektifler kazandıracak bir platform oluşturması öngörülmektedir.
Kongreye ilişkin bilgi ve gelişmeleri web sayfamızdan (www.osmanliarastirmalari.org) takip edebilirsiniz.


Kongrenin Önemi
Osmanlı İmparatorluğu kapsadığı coğrafi alan, içinde barındırdığı etnik ve dini yapının çeşitliliği, inşa ettiği medeniyet ve var olma süresi bakımından insanlık tarihi içinde görmezden gelinemez devletlerden biridir. Bu dönemi değişik açılardan ele alan pek çok araştırma ve etkinlik gerçekleştirilmiş olsa da bunların yeterli olmadığı ve çok daha fazlasının yapılması gerektiği açıktır. Ayrıca imparatorluğun yıkılmasından yüzyıllık bir süre geçmesine ve hâkim olduğu topraklar üzerinde otuza yakın ulus devlet kurulmuş olmasına rağmen; bu coğrafyadaki siyasi gerilimler, kimlik çatışmaları, mezhep kavgaları bütün sıcaklığıyla devam etmektedir. Bu da kaçınılmaz bir biçimde, içinde barındırdığı farklı etnik ve dinsel yapılara rağmen, Osmanlı İmparatorluğu’nun altı yüzyıllık bir barış ortamını nasıl sağladığını bir kez daha gözden geçirmeyi zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla güncel olguları anlamak için de Osmanlı tecrübesine sık sık bakmak gerekmektedir.


Kongrenin Amacı
Bu kongrenin amacı Osmanlı araştırmacılarını bir araya getirerek konuyla ilgili çalışmalara yön verecek bir platform oluşturmak, söz konusu çalışmaların geleceğine yönelik bir perspektif sunmak ve bir yol haritasının oluşmasına katkıda bulunmaktır. Modern Osmanlı araştırmaları, batı merkezli bir tarih anlayışıyla başlamıştır ve bir dereceye kadar da bu özelliğini sürdürmektedir. Bu yaklaşım tarzı, onun nev-i şahsına münhasır yapısının ortaya çıkmasına mani olduğu gibi, Osmanlı coğrafyasında yaşayan toplumların birbirleriyle sağlıklı ilişki kurmalarını da engellemiştir. Bu kongrede, oryantalizmin Osmanlı çalışmalarına katkısı görmezden gelinmeden, söz konusu toplumların aralarındaki tarihsel birlikteliklerin farkına varmalarını sağlayacak bir bakış açısı oluşturulmaya çalışılacaktır. Kongrenin, bu amaçlara uygun zemin hazırlamak maksadıyla birkaç kez Türkiye’de yapıldıktan sonra Osmanlı coğrafyasında yer alan farklı ülkelerde düzenlenmesi hedeflenmektedir.
 
Konu Başlıkları
1. Din ve Toplum

Dinin, siyasetin yapılanması/uygulanması üzerindeki etkisi
Müslim-gayrimüslim ilişkileri
Devlet ve toplum
Müslim/gayrimüslimlerin dini hayatları
İhtidalar-irtidatlar
Muhalif hareketler
Vakıflar ve toplumsal yapıdaki yeri


2. Siyaset ve Hukuk
Yönetim
İdari ve bürokratik yapı
Hukuk düşüncesi ve uygulamaları
Klasik-modern dönemdeki hukuki ve siyasi değişimler


3. Ekonomi
Üretim-tüketim ilişkileri
Mali-finansal yapı
Ticari yapının işleyişi
Uluslararası ticaret
Madencilik


4. Ordu ve Savaş
Ordu teşkilatı
Sefer organizasyonu
Savaş sanayi
Savaş-ekonomi ilişkisi
Osmanlı donanması


5. Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi
Dış politika
Ahitnameler ve antlaşmalar
Elçilikler
Güvenlik ve istihbarat


6. Kültür ve Sanat
Mimari
Müzik
Spor
Edebiyat
Folklor
Geleneksel ve modern sanatlar


7. Bilim, Teknoloji ve Düşünce
Felsefe, kelam ve tasavvuf düşüncesi
Fen bilimleri
Tıp bilimleri
Teknoloji üretimi (endüstriyel, askeri vs.)
Kültürel/entelektüel etkileşimler


8. Eğitim
Klasik-modern eğitim kurum ve organizasyonları
Teknik eğitim
Klasik ve modern dönemde hoca-öğrenci haraketliliği
Eğitim düzenlemeleri


9. Sağlık
Sağlık algısı
Sağlık teşkilatı
Sağlık politikaları
Halk tıbbı
Hastalıklar